Jakie formalności muszą być dokonane przy kredycie hipotecznym?

0
24

Do największych utrudnień przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny kredytobiorcy zaliczają zgromadzenie kompletu potrzebnych dokumentów. Potrzebna do kredytu hipotecznego dokumentacja jest do zdobycia, gdyż wystarczy się do tego odpowiednio przygotować.

Najpierw należy zanotować wszystkie potrzebne dokumenty i miejsca, w których można je zdobyć. Co najważniejsze dokument osobowe muszą być w języku polskim. Dokumenty jak:

 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej,

 • umowa o pracę,

 • zezwolenie na pobyt stały za granicą,

 • zezwolenia na pracę,

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym,

 • deklaracje podatkowe za dwa minione lata obrachunkowe,

 • jeśli są sporządzone w języku obcym to powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Czasem mogą być wymagane dokumenty osobowe dla obywatela Polski, który pracuje za granicą jak:

 • paszport,

 • drugi dokument ze zdjęciem,

 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium,

 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

 • Z kolei konieczne dokumenty dla obcokrajowca to:

 • paszport,

 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium,

 • drugi dokument ze zdjęciem,

 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Biorąc kredyt hipoteczny należy przygotować dokument wykazujący wysokość miesięcznych poborów. W przypadku umowy o pracę, powołania, mianowania czy stosunku wojskowego należy przedstawić jeden z dokumentów:

 • oświadczenie o dochodach,

 • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy,

 • umowa o pracę,

 • świadectwo pracy.

 • Natomiast w przypadku kontraktu sportowego lub menedżerskiego wystarczy:

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach,

 • zaświadczenie o dochodach,

 • umowa lub kontrakt.

Z kolei wykonując działalność osobiście (w ramach umowy o dzieło i zlecenie) potrzebne są dokumenty jak:

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu umów cywilnoprawnych,

 • zaświadczenie o dochodach,

 • potwierdzona deklaracja podatkowa PIT za zeszły rok kalendarzowy czy

 • inne dokumenty poświadczające zarobki.

 • W przypadku działalności gospodarczej można przedstawić takie dokumenty jak:

 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z ZUS o braku zaległości wobec nich,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności,

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

W stosunku do osób będących na emeryturze czy rencie wymagane są dokumenty poświadczające prawo do świadczenia czy poświadczenie wypłacenia świadczenia za ostatni okres. Natomiast w przypadku marynarzy potrzebne będą książka żeglarska (kopia stron wskazanych przez bank) i umowa lub kontrakt marynarski. Możliwe jest także przedstawienie dochodów z innych źródeł (np. najem) w postaci oświadczenia o dochodach, deklaracji podatkowej za ostatni rok czy umowę wraz z aneksami.

W przypadku dochodów z dywidendy powinno przedstawić się zaświadczenie poświadczające wysokość dywidend lub uchwałę w sprawie podziału i wypłaty zysków. Natomiast osiągając dochody z tytułu posiedzeń Rad Nadzorczych lub Zarządu można przedstawić zaświadczenie o dochodach, umowę spółki, uchwałę zgromadzenia wspólników czy deklarację podatkowa za ostatni rok. W sytuacji, gdy otrzymuje się dochody z tytułu wykonywania zawodu syndyka, ale bez wykonywania działalności gospodarczej należy przedstawić takie dokumenty jak potwierdzenie wykonywania zawodu syndyka, deklarację podatkową z ostatnich dwóch lat, decyzję sądu przyznającą wynagrodzenie.

Wśród dokumentów koniecznych do przedstawienia bankowi najczęściej pojawiają się oświadczenia wypełniane samodzielne oraz zaświadczenia o dochodach wypełniane przez pracodawców.